Využite doručenie cez Zásielkovňu/Packetu od 3,90EUR. Posielame aj mimo SR, dohoda mailom.

0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

I. Úvodné informácie

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.medzinoznik.sk, ktorý prevádzkuje firma 4 Svište s.r.o., Severná 1502/2, 97401 Banská Bystrica , IČO 52560571, DIČ 2121064000. Nie sme platcami DPH.

II. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom:

 • internetového obchodu vyplnením internetovej objednávky,
 • e-mailom na 4sviste@gmail.com.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí  kupujúci  uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, DIČ DPH.

Objednávky sa vybavujú v tom poradí, ako boli predávajúcemu doručené. Po doručení objednávky bude táto objednávka do 24 hodín (počas pracovných dní) zaevidovaná v systéme predávajúceho. Následne predávajúci overí dostupnosť tovaru na sklade a kontaktuje  kupujúceho  e-mailom, aby potvrdil, prípadne stornoval doručenú objednávku. V prípade potvrdenia objednávky predávajúcim, sa táto stáva pre  kupujúceho  a predávajúceho záväzná dňom potvrdenia objednávky.

 

III. Cena

Maloobchodné ceny v EURO uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH. Nie sme platcami DPH. Firma 4 Svište s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov. Pri zasielaní tovaru Slovenskou poštou a.s. sa účtuje poštovné a balné výrobkov následovne:

 

SLOVENSKO:

  Balík s doručením na adresu pri objednávke do 35€ ... 2,50 EUR.
  Balík poistený s doručením na adresu pri objednávke od 35€ do 100€ ... 4,90 EUR.
  Pri objednávke nad 100€ je poštovné ZADARMO.

  

ČECHY a európske krajiny:

 • Poštovné podľa taríf Slovenskej pošty. Cena bude prepočítaná na české koruny spolu s cenou za objednaný tovar podľa aktuálneho kurzu ECB.
 • V prípade objednania viacerých druhov tovaru nad 5kg sa prosím na výšku poštovného informujte predom.
 

IV.  Platba za tovar

Pri zasielaní tovaru Slovenskou poštou sa platba za tovar (kúpna cena tovaru spolu s poštovným a balným) prijíma vopred na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v preddavkovej faktúre. Variabilný symbol sa nachádza v preddavkovej faktúre. Objednávka musí byť uhradená do 7 kalendárnych dní od momentu potvrdenia objednávky. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná.

 

V. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, sa odosiela  kupujúcemu do 24 hodín od pripísania celej sumy platby za tovar (kúpna cena tovaru spolu s poštovným a balným) na účet predávajúceho. Tovar, ktorý je vyrábaný na objednávku, sa posiela v súlade s informáciou o dodaní, ktorá je uvedená v popise objednaného tovaru. Tovar sa posiela doporučene listom/balíkom na adresu, ktorú  kupujúci uvedie v objednávke.

Kupujúci  sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať pracovníkov 4 Svište s.r.o. na tel. čísle 00421907 572 702 a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na  kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Ak  kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 1 kalend. dňa od prevzatia dodávky na tel. čísle 00421907 572 702, kde sa skontaktuje s pracovníkom 4 Svište s.r.o. a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

 

VI.  Storno objednávky

Stornovať objednávku je možné iba písomne na e-maile: 4sviste@gmail.com. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 3 kal. dní od momentu odoslania objednávky predávajúcemu (je nevyhnutné uviesť číslo objednávky). Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou /e-mailom/. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci  kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou.

Predávajúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, ak nedôjde k jej úhrade do 7 kal. dní od momentu potvrdenia objednávky predávajúcim. O stornovaní objednávky bude predávajúci informovať kupujúceho písomnou formou.

VII.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má pravo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania tovaru. V tomto príde je kupujúci povinný písomne kontaktovať predávajúceho s žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci vypíše formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedie číslo objednávky a bankového účtu, na ktorý má byť vrátená uhradená kúpna cena za tovar (suma, ktorú zaplatil kupujúci bez účtovaného poštovného a balného). Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré predávajúci uhradil za prepravu tovaru. Spätné odoslanie si taktiež kupujúci hradí sám, bez nároku na úhradu nákladov. ň

Vrátený tovar musí byť odoslaný na adresu, z ktorej bola zásielka odoslaná kupujúcemu. Tovar musí byť v pôvodnom obale, bez známok použitia a s originálom faktúry (bez všetkých týchto náležitosti nie je možné vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy). Tovar musí byť poslaný doporučene ako list alebo balík. V prípade dobierky, zásielka nebude prevzatá. Tovar musí byť odoslaný do 3 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, najneskôr však do 14 kal dní od momentu obdržania zásielky, inak odstúpenie od zmluvy nebude platné.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme zásielku a do 3 dní odo dňa prevzatia zásielky, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť cenu zaplatenú za produkt, ktorú kupujúci uhradil.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,
 • alebo ak ide o predaj produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní od obdržania tovaru, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a odstupné vo výške 10% z fakturovanej /vystavenej/ peňažnej čiastky.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby a právne vzťahy sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnických osôb obchodným zákonníkom.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a dodržiavania korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.1.2018 do odvolania, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a  kupujúcim  a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom elektronického obchodu www.medzinoznik.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci nášho elektronického obchodu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

2. Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť. Aby sme vám mohli pomôcť s výberom tovaru a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

3. Aby sme vám mohli dodať tovar, ktorý si u nás vyberiete a objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

4. Zasielanie Newsletterov. K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich novinkách vo forme krátkych e-mailových správ, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

5. Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov. Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len tretie osoby, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (Slovenská pošta a.s.) a prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty).

6. Politika používania cookies. Rešpektujeme vaše súkromie - Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.medzinoznik.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma. Naše stránky používajú cookies na nasledovné: Vylepšenie užívatelského komfortu pomocou monitorovania návštevníkov webovej stránky, Zdielanie informácii na sociálnych sietiach, Meranie efektivity našich online marketingových kampaní a prispôsobenie našich online reklám vašim záujmom. Nepredávame informácie ostatným.

7. Práva dotknutej osoby. Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy 4sviste@gmail.com. Radi vám odpovieme a pomôžeme.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktné údaje správcu: Názov: 4 Svište s.r.o.,Adresa sídla: Severná 1502/2, 97401 Banská Bystrica , IČO 52560571, DIČ 2121064000, e-mail: 4sviste@gmail.com.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

1. Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy" alebo „zákazník"); Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje" alebo „informácie"); Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je 4 Svište s.r.o. (ďalej tiež „my"); Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner" či „partner"); Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://www.medzinoznik.sk; Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmlouvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov; Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokládáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov. Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ; b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa; c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies; d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok; e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o ● identifikačné a adresné údaje; ● elektronické kontaktné údaje; ● ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o: ● iné elektronické údaje: ▪ cookies ▪ webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli; ▪ IP adresa; ▪ dátum prístupu a doba prístupu; ▪ vyhľadávacie dopyty; ▪ kód odpovedi http a https; ▪ prenášané skupiny dát; ▪ údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely: ● Plnenie zmluvného vzťahu. ● Správa zákazníckeho účtu. ● Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia kníh, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií. ● Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb. ● Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy. ● Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe. ● Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. ● Účtovné a daňové účely. ● Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov: ● Plnenie zmluvy. ● Plnenie právnej povinnosti. ● Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov. ● Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

5. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané: ● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky); ● po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov); ● po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru); ● po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

6. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov): ● Poskytovatelia prepravy tovaru. ● Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva. ● Poskytovatelia IT služieb a hostingu -www.modernewebstranky.sk ● Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok. ● Poskytovatelia analytických služieb. ● Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu. ● Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet). ● Poskytovatelia právnych služieb, advokáti. ● Poskytovatelia tlačových a poštových služieb. ● Partneri spolupracujúci s nami na vernostných programoch, pri poriadaní konferencií, seminárov a iných akcií. ● Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu. ● Orgány verejnej správy.

7. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?

Správca nemá úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú: ● Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách. ● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb. ● Poskytovatelia mailingových služieb.

8. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálna i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pobytu.

9. Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR): ● Právo na prístup k osobným údajom. ● Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov. ● Právo na výmaz osobných údajov. ● Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. ● Právo na prenositeľnosť údajov. ● Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. ● Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

10. Ako sú spracovávané súbory cookies?

Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na: ● dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač, ● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom prehlidači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na: ● esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok, ● preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania, ● analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

11. Sú spracovávané i údaje o deťoch?

Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

12. Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Prevádzkovateľ:
4 Svište s.r.o.
Severná 1502/2,
97401 Banská Bystrica,
IČO 52560571,
DIČ 2121064000.
IBAN: SK90 1100 0000 0029 4407 4305
Nie sme platcami DPH

Reklamačné podmienky

Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru /nespôsobené prepravou/, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky na tel. čísle 00421 907 572 702 alebo e-maile 4sviste@gmail.com, kde sa skontaktuje s pracovníkom 4 Svište s.r.o. a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Pri údržbe materiálov je nutné dodržiavať pokyny od predajcu.

Pri produktoch, ktoré obsahujú záručné a servisné podmienky sa kupujúci riadi konkrétnymi záručnými a servisnými podmienkami, ktoré obdržal pri kúpe produktu.

Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

Predávajúci neručí za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.

Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp. zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky. Ani kazy používania, kazy vzniknuté používaním, vzniknuté praním, príp. natrhnutím.

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá montáž vykonala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča skontaktovať sa s predajcom na tel.00421907 572 702 alebo e-maile 4sviste@gmail.com.

Tieto reklamačné podmienky vstupujú do platnosti od 1.1.2018 do odvolania.